Zorg & gebruik

U, uw apotheker en de wet

In de relatie tussen een zorgverlener en u gelden regels. Die zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De zorg die u in de apotheek ontvangt, valt ook onder de WGBO.

naar zorg & gebruik

U, uw apotheker en de wet

De wet

De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is bedoeld om u meer grip te geven op uw behandeling. Volgens deze wet moet u als patiënt toestemming geven voor een behandeling, dus ook voor een behandeling met medicijnen. Om die toestemming te kunnen geven, hebt u natuurlijk wel goede informatie nodig.

Informatie

De WGBO beschrijft welke informatie de behandelaar aan u moet geven. Die informatie moet antwoord geven op de volgende vragen:

 • Wat is het doel van de behandeling?
 • Welk resultaat mag je van de behandeling verwachten?
 • Welke andere mogelijkheden zijn er in plaats van deze behandeling?
 • Wat zijn de risico`s en de bijwerkingen van deze behandeling?

Sommige vragen zult u al met uw arts hebben besproken, maar andere kan de apotheker beter beantwoorden. Hij is tenslotte de specialist als het om medicijnen gaat.

Behandelingsovereenkomst

Als u toestemming geeft voor de behandeling, dan is er sprake van een overeenkomst. Het is mogelijk voor elk recept opnieuw een overeenkomst aan te gaan, maar u kunt ook een behandelingsovereenkomst aangaan voor langere tijd. Dan valt elk medicijn dat u haalt en iedere vraag die u stelt onder die overeenkomst. Het is dan wel raadzaam steeds naar dezelfde apotheek te gaan. Als u bij uitzondering medicijnen haalt bij een andere apotheek, bijvoorbeeld `s avonds of in de vakantie, meld dat dan bij uw eigen apotheek. Die kan de informatie daarover dan opnemen in uw dossier.
De behandelingsovereenkomst kan schriftelijk vastgelegd worden, maar dat hoeft niet. Wie bij de apotheek komt en een recept inlevert, of om een medicijn of een advies vraagt, wil kennelijk een overeenkomst aangaan met de apotheker.
In de apotheek verlopen veel contacten via een van de apothekersassistenten. Zij kunnen namens de apotheker een overeenkomst met u sluiten.

Rechten en plichten

Volgens de wet zijn er rechten en plichten, zowel voor u als patiënt als voor de apotheker als zorgverlener.

Rechten van de patiënt

Als patiënt hebt u recht op informatie. U moet immers beslissen of u de behandeling met medicijnen wilt. U moet dus informatie krijgen over:

 • De werking van de medicijnen;
 • Eventuele bijwerkingen;
 • Wanneer de medicijnen gaan werken;
 • Eventuele alternatieven voor deze medicijnen.

U hebt echter ook het recht om niet geïnformeerd te willen worden. U moet dit wel duidelijk aangeven in de apotheek.

U hebt recht op een goede behandeling. Dat wil zeggen dat u het medicijn krijgt dat voor u het beste werkt. De apotheker is dé deskundige op het gebied van medicijnen en zet zich in om u zo goed mogelijk te helpen. De apotheker overlegt hierover zo nodig met uw arts.

U hebt recht op privacy. De apotheek moet een aparte spreekkamer hebben. Als u het vervelend vindt om over persoonlijke zaken te overleggen aan de balie van de apotheek, kunt u daar terecht.

U hebt recht op geheimhouding. Wat u in vertrouwen vertelt aan de apotheker of de apothekersassistent mogen zij niet doorvertellen. Ook is het niet de bedoeling dat iedereen zo maar uw dossier kan inzien. Dat mogen alleen degenen die u behandelen, zoals uw arts en uw apotheker, en dan nog alleen met uw toestemming. Wilt u niet dat anderen uw dossier kunnen inzien, dan kunt u dat aan de apotheker doorgeven. De apotheker zal er dan voor zorgen dat uw dossier geheim blijft.

U hebt het recht uw eigen dossier in te zien, er iets aan toe te voegen of het te (laten) vernietigen.

Plichten van de patiënt

Als patiënt hebt u ook plichten. De voornaamste plicht is dat u vóór het aangaan van de overeenkomst de apotheker informatie geeft over alles wat voor de behandeling van belang kan zijn. Bijvoorbeeld:

 • Andere medicijnen die u gebruikt;
 • Of u zwanger bent;
 • Of u borstvoeding geeft;
 • Of u ergens allergisch voor bent.

De apotheker heeft die informatie nodig om te zorgen dat u de juiste medicijnen krijgt.

U moet de behandeling betalen. In veel gevallen zal de zorgverzekeraar voorgeschreven medicijnen vergoeden, maar u moet zelf betalen voor een medicijn dat vrij verkrijgbaar is of een medicijn dat niet onder de zorgverzekering valt.

Plichten van de apotheker

De apotheker moet vóór het aangaan van de overeenkomst voldoende informatie geven over een medicijn. Bijvoorbeeld:

 • De werking;
 • Wanneer er effect te verwachten is;
 • Eventuele bijwerkingen;
 • Mogelijke alternatieven voor dit medicijn.

De apotheker moet uw toestemming vragen voor de behandeling. Soms is het praktisch niet mogelijk toestemming te vragen. Dan mag de apotheker ervan uitgaan dat u toestemming hebt gegeven als hij zeker weet dat u goed geïnformeerd bent en de mogelijkheid hebt gehad om bezwaar te maken.

De apotheker moet voor iedere patiënt een dossier bijhouden. Vóórdat de WGBO van kracht werd voor apothekers was het alleen verplicht de recepten te bewaren. Nu moet in het dossier alle informatie worden opgeslagen die van belang is voor de behandeling. Bijvoorbeeld:

 • Het recept;
 • Welke informatie de apotheker heeft gegeven en wat u hebt verteld;
 • Welke gebruiksinstructies zijn verstrekt;
 • Welke bijwerkingen of wisselwerking met andere medicijnen u hebt gemeld;
 • Of er overleg is geweest met de voorschrijvende arts;
 • Welke informatie de arts heeft doorgegeven aan de apotheker.

Het complete dossier moet ten minste vijftien jaar bewaard worden.

De apotheker moet zorg besteden aan uw privacy. Bijvoorbeeld:

 • Het dossier is toegankelijk voor zorgverleners zoals uw arts, maar u kunt aangeven dat u dat niet wilt;
 • Er moet een aparte spreekkamer zijn voor patiënten die niet over persoonlijke zaken willen praten aan de balie waar andere mensen kunnen meeluisteren.

Rechten van de apotheker

De apotheker heeft – net als u – het recht een overeenkomst te beëindigen of niet aan te gaan. Dat mag echter alleen als daar zwaarwegende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld:

 • Een ernstig verstoorde relatie tussen de apotheker en de patiënt;
 • De patiënt heeft zich meer dan eens agressief gedragen en het personeel bedreigd;
 • De patiënt wil de rekening, zelfs na herhaalde aanmaningen, niet betalen.

Wel heeft de apotheker dan de plicht de patiënt door te verwijzen naar een andere apotheek. Als een apotheker het niet eens is met een recept, bijvoorbeeld omdat hij het gebruik van dat medicijn niet verantwoord vindt voor deze patiënt, heeft dat geen invloed op de behandelingsovereenkomst. De apotheker moet dan met de arts overleggen over het voorschrijven van een middel dat wel verantwoord is.

Links

www.patientenfederatie.nl
Dit is de website van de Patiëntenfederatie Nederland. In het dossier 'Patiëntenrechten' staat meer informatie over uw rechten als patiënt.

www.kiesbeter.nl
Kies beter wijst u de weg in de zorg. Bij het onderdeel ‘Patiëntenrechten` vindt u meer informatie over uw rechten en patiëntenorganisaties.

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op verschillende (wetenschappelijke) bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.