Privacyverklaring Apotheek.nl

Privacyverklaring Apotheek.nl

Trefwoord
naar over apotheek.nl

Privacyverklaring Apotheek.nl

vergroot
terug naar boven

Om bezoekers goed te kunnen helpen, legt Apotheek.nl bepaalde gegevens vast. Deze worden alleen gebruikt voor specifieke doeleinden en de bijbehorende administratie. De gegevens worden beveiligd tegen inbreuk door derden.

Apotheek.nl verwerkt de gegevens die binnenkomen via het contactformulier en gebruikt deze alleen om contact op te kunnen nemen. Ook verwerkt Apotheek.nl IP-adressen voor bezoekersstatistieken.

ICT-leveranciers onderhouden en beheren de informatievoorziening van Apotheek.nl. Er worden beveiligingsmaatregelen toegepast volgens de NEN 7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg. Wanneer het ondanks deze maatregelen mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot persoonsgegevens, dan meldt de KNMP dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Apotheek.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten of zolang als de wet dat verplicht. Na deze termijn worden de persoonsgegevens verwijderd. 

Uw rechten

Als Apotheek.nl uw gegevens met uw toestemming heeft verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken.

U heeft recht op inzage in uw gegevens. U kunt hierover contact opnemen met de Data Protection Officer van Apotheek.nl. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, dan heeft u het recht om deze door Apotheek.nl te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen.

Klachten

Heeft u klachten of complimenten over de wijze waarop Apotheek.nl uw gegevens behandelt? Neem dan contact op met de Data Protection Officer van Apotheek.nl. Mocht u er met de Data Protection Officer niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Data Protection Officer

Dhr. F. Moss via dpo@knmp.nl

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!
Scan uw medicijn

Plaats de streepjescode binnen het kader. De streepjescode staat op de verpakking van uw medicijn.

Plaats de streepjescode in het kader. De code kunt u vinden op de verpakking. De barcodescanner werkt alleen met medicatie van een apotheek.

Barcode Scanner Logo
Gelukt
We hebben meerdere medicijnteksten gevonden. Bekijk hieronder de gevonden resultaten.
Barcode Scanner Logo
Helaas
Het scannen van de barcode is niet gelukt.
Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord
Barcode Scanner Logo

Helaas.

De barcode is niet bekend.

Heeft u dit medicijn niet in een apotheek gekocht? Maar bijvoorbeeld bij een drogist of supermarkt? Dan kan het zijn dat de barcode van dit medicijn niet bij ons bekend is.

Staan er meerdere barcodes op de verpakking van uw medicijn? Probeer dan de andere barcode te scannen.

Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord